Първа публикация: 06-04-2003

Последна редакция: 26-07-2008

На 18 март, 2003 година, с решение № 2450 Пловдивският окръжен съд регистрира

Кръга "Нова Магнаура"

като

сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност

и с предмет на тази дейност:

разгръщане на хуманитарна активност по посока на предпазване на хората от заблуждения, култивиране у тях на критическо отношение към заобикалящата ги действителност, както и формиране на позитивно отношение към просветителството като път за духовно извисяване.

На 24 април, 2003 година, Кръгът бе регистриран и в специалния Централен регистър към Министерството на правосъдието, информация от който може да бъде получена на адрес:

http://www.mjeli.government.bg/registerngo/

Седалището на Кръга е в град Пловдив, България.

Единният му идентификационен код в регистър "БУЛСТАТ" е: 115785134.

Адрес за оперативен контакт:

ул. "Филип Македонски" 48

4000 Пловдив

Е-mail contact@newmagnaura.org

Кръгът "Нова Магнаура" бе съдебно регистриран със следната

Конституция

Чл.1.  Тази Конституция (Устав) урежда най-важните положения, свързани с учредяването, устройството, дейността и прекратяването на Кръг “Нова Магнаура”.

Чл.2.  Кръг “Нова Магнаура”, наричан по-долу в Конституцията за краткост “Кръга”, е неправителствено сдружение на лица, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).

Чл.3.  Кръгът е отделен от членовете си и отговаря за задълженията си със своето имущество.

Чл.4.  Всяко писмено изявление от името на Кръга трябва да съдържа неговото наименование, седалище, адрес, данни за съдебната регистрация, включително БУЛСТАТ.

Седалище и адрес

Чл.5.  Седалището на Кръга е в град Пловдив, област Пловдивска, с адрес, определен от Управителния съвет и вписан в съдебните регистри.

Цели

Чл.6.  Основните цели на Кръг “Нова Магнаура” са:

1.  да развива и утвърждава основните ценности на гражданското общество, свободата на личността, използвайки достиженията на науката и изкуствата;

2.  да поддържа и повишава интелектуалния и духовен статус на обществото, формирайки стремеж към знание, компетентност, духовна извисеност и чувство за взаимопомощ;

3.  да подкрепя и развива контактите между хората с цел популяризиране достиженията на българските творци в страната и зад граница;

4.  да спомага за утвърждаване на ново по дух и сетивност образование, основано на широк кръг познавателни сфери, на задълбочено самопознание, както и на строг анализ и обективност при оценяването и формирането на научни, артистични, религиозни и други социални послания;

5.  да подпомага социалната ориентация и личностното изграждане на хора в неравностойно положение;

6.  да утвърждава високохуманните ценности, залегнали в огласения и приет от неговите учредители “Манифест”.

Предмет на дейност

Чл.7.  Предметът на дейност на Кръга се определя като разгръщане на хуманитарна активност по посока на:

1.  предпазване на хората от заблуждения;

2.  подпомагане на култивирането на критично отношение у хората към заобикалящата ги действителност;

3.  формирането на позитивно отношение към просветителството като път за духовно извисяване.

Определяне на извършваната дейност

Чл.8.  В качеството му на сдружение с нестопанска цел Кръг “Нова Магнаура” осъществява дейност в обществена полза.

Средства за постигане на целите

Чл.9.  Средствата, с които Кръгът постига целите си, са:

1.  организиране и провеждане на лекции, дискусии, семинари, конференции, конкурси, фестивали и прочие;

2.  реализиране на образователни програми и издателска дейност;

3.  излъчване на експертни групи за участие в инициативи на други организации, работещи в унисон с целите на Кръга;

4.  осъществяване на международен обмен, дейност и сътрудничество със сродни организации от страната и чужбина, както и членуване в други такива;

5.  осъществяване и на друга дейност, включително стопанска, незабранена от закона и подпомагаща постигането на целите на Кръга.

Срок

Чл.10.  Съществуването на Кръга не е ограничено със срок.

Членство

Чл.11.  Членове на Кръг “Нова Магнаура” могат да бъдат български и чуждестранни дееспособни физически лица, които желаят да допринесат за постигане целите на Кръга, приемат Манифеста и Конституцията му и са преминали успешно през предварителните процедури, покривайки определени минимални нива от критерии, фиксирани от ръководството на Кръга.

Придобиване на членство

Чл.12. (1)  Членството в Кръга е доброволно.

(2)  Кандидатът за член:

1.  подава писмено заявление до Управителния съвет, съдържащо декларация, че е запознат и приема принципите на Манифеста и разпоредбите на Конституцията на Кръга;

2.  прилага кратка автобиография;

3.  попълва стандартна бланка за самооценка по определен кръг критерии;

4.  при необходимост и по преценка на ръководството на Кръга провежда разговор с представители на Експертния съвет към Кръга.

(3)  Експертният съвет към Управителния съвет на Кръга изготвя мотивирано писмено становище относно заявеното желание за членство на кандидата и го представя на първото последващо Общо събрание. Становището се подлага задължително на гласуване.

(4)  За избран се счита кандидатът, получил повече от две трети от общия брой гласове на членовете на Кръга. Членството се придобива от датата на решението на Общото събрание.

Права и задължения на членовете

Чл.13.  Членовете на Кръга имат следните права:

1.  да участват в управлението на Кръга, включително и да бъдат избирани на индивидуални ръководни постове или в състава на колективни ръководни и спомагателни органи на Кръга, без каквито и да било ограничения по отношение на брой поредни мандати;

2.  да бъдат информирани за неговата дейност;

3.  да се ползват от имуществото на Кръга само дотолкова, доколкото това е свързано с упражняване на дейности и функции в границите на неговите управителни или спомагателни органи или със задачи, възложени с решение на тези органи;

4.  да се ползват от резултатите от дейността на Кръга съгласно разпоредбите на тази Конституция.

Чл.14.  Членовете на Кръга са длъжни:

1.  да спазват разпоредбите на тази Конституция и да изпълняват точно и навременно решенията на ръководните органи на Кръга;

2.  да участват в дейностите на Кръга и да работят за осъществяване на целите му;

3.  да издигат авторитета на Кръга като цяло и на неговите членове в частност, както и да не допускат действия или бездействия, които противоречат на целите му и го злепоставят пред трети лица;

4.  да спомагат за увеличаване на неговото имущество;

5.  да внасят в срок предвидените в настоящата Конституция имуществени и парични вноски.

Чл.15.  Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърляеми и не преминават върху други лица при смърт или при прекратяване на дейността на Кръга.

Чл.16. (1)  При осъществяване на дейността си в колективните изборни органи на Кръга, каквито са Управителният и Експертният съвети, членовете на Кръга имат право да овластяват трети лица да упражняват временно техните права и да изпълняват задълженията им дотолкова, доколкото същото е наложително и с това не се подменя волята на орган на Кръга.

(2)  Овластяването (упълномощаването) по предходната алинея се извършва писмено и произвежда действие след писменото уведомяване на Управителния съвет. Във всички случаи на овластяване овластяващият член на Кръга носи отговорност за неизпълнението на неговите задължения от страна на овластеното лице.

Чл.17.  Членовете на Кръг “Нова Магнаура” носят отговорност за неговите задължения само до размера на предвидените в настоящата Конституция имуществени вноски. Кредиторите нямат право да предявяват права към личното им имущество над този размер.

Прекратяване на членството в Кръга

Чл.18.  Членството в Кръг “Нова Магнаура” се прекратява:

1.  с едностранно писмено волеизявление, отправено до Председателя на Управителния съвет на Кръга;

2.  със смъртта или поставянето под пълно запрещение;

3.  с изключване;

4.  при отпадане поради невнасяне на установените имуществени и парични вноски и/или системно неучастие в дейността на Кръга.

Чл.19. (1)  Изключването на член на Кръга се осъществява при поведение, уронващо престижа на Кръга и правещо по-нататъшното членство несъвместимо. Това става при следната процедура:

1.  провеждане на разговор от страна на представители на Експертния съвет с члена;

2.  изработване на становище по изключването от комисия на Експертния съвет;

3.  представяне на становището на комисията на Експертния съвет пред първото последващо Общо събрание, което взема решение с мнозинство от две трети от общия брой на своите членове.

(2)  Всеки член на Кръга може да сезира Управителния съвет с искане за изключване на определен член, като в такива случаи Управителният съвет отнася въпроса до Председателя на Експертния съвет за прилагане на процедурата по предходната алинея.

(3)  Всеки подлежащ на изключване член на Кръга може да оспорва становището на Експертния съвет пред Общото събрание, разглеждащо същото. Решението на Общото събрание в случая е окончателно.

Чл.20. (1)  Отпадането се счита за настъпило след вземане на решение за това от Общото събрание, когато член на Кръга:

1.  не е направил встъпителната си вноска или друга вноска, решена по установения ред, в предвидения за това срок;

2.  не е внесъл две последователни вноски по ежемесечния си членски внос;

3.  е преустановил участието си в дейността на Кръга, като е отсъствал безпричинно на повече от две последователни заседания на Общото събрание или друг ръководен или спомагателен орган.

(2)  Обстоятелствата по предходната алинея се констатират от комисия на Експертния съвет въз основа на документите на Кръга по предвидения с тази Конституция ред, която докладва за отпадането на съответния член пред първото последващо Общо събрание. Решението за прекратяване на членството в Кръга се взима изрично и в писмена форма с мнозинство от две трети от общия брой членове на Общото събрание.

Чл.21.  При прекратяване на членство Кръг “Нова Магнаура” не дължи връщане на направените вноски.

Органи на Кръга

Чл.22.  Кръг “Нова Магнаура” има два колективни ръководни органа и един спомагателен консултативен колективен орган. Те са:

1.  Общо събрание;

2.  Управителен съвет;

3.  Експертен съвет.

Чл.23.  Върховен орган на Кръга е Общото събрание, негов изпълнителен орган е Управителният му съвет, а спомагателен консултативен орган е Експертният съвет.

Общо събрание

Чл.24. (1)  Общото събрание е най-висш ръководен орган на Кръга. То се състои от всички членове на Кръга.

(2)  Всеки член на Кръга може да упълномощава с изрично писмено пълномощно друг член да го представлява на едно или неограничен брой заседания на Общото събрание. Пълномощниците нямат право да представляват повече от трима членове едновременно и да преупълномощават с предоставените им права трети лица.

Компетентност на Общото събрание

Чл.25.  Общото събрание на Кръг “Нова Магнаура”:

  1.  изменя и допълва Конституцията на Кръга;

  2.  взема решения за преобразуване на Кръга или за прекратяване на неговата дейност;

  3.  взема решение за включване на Кръга в дейността на други организации;

  4.  взема решения за броя на членовете на Управителния съвет и ги избира;

  5.  избира Председател на Управителния съвет измежду неговите членове;

  6.  взема решения за броя на членовете на Експертния съвет и ги избира;

  7.  определя и контролира общите насоки в дейността на Кръга с приемането на съответни актове;

  8.  приема бюджета на Кръга и отчета по неговото изпълнение;

  9.  приема отчета за дейността на Управителния съвет;

10.  отменя или видоизменя решения на други органи на Кръга, които противоречат на закона или на тази Конституция;

11.  взема решения относно дължимостта и размера на ежемесечния членски внос или други вноски;

12.  определя правила за опериране с имуществото на Кръга, включително и такива за безвъзмездното му предоставяне;

13.  взема решения по всички други въпроси, поставени в неговата компетентност от закона или настоящата Конституция.

Чл.26.  Заседанията на Общото събрание се провеждат в подходящо помещение в населеното място по седалището на Кръга най-малко веднъж годишно.

Чл.27.  Инициатива за свикването на Общото събрание на Кръга има Управителният съвет, както и минимум една трета от членовете на Кръга, които заявяват своята воля с мотивирано писмено искане до Управителния съвет. В този случай Управителният съвет отправя до членовете на Общото събрание писмена покана в едномесечен срок от датата на поискването. При неизпълнение на това задължение Общото събрание се свиква от съда по седалището на Кръга въз основа на писмено искане от заинтересованите членове или от изрично упълномощено от тях лице.

Чл.28.  Поканата за свикването на Общото събрание следва да бъде писмена и да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото на провеждането на Общото събрание, както и указание относно това по чия инициатива се провежда свикването. Поканата се обнародва в “Държавен вестник” и се поставя на мястото за обявления на адреса на управление на Кръга най-малко един месец преди деня на провеждане на заседанието.

Чл.29.  Към датата на обнародване на поканата по предходния член писмените материали, свързани с дневния ред, трябва да са на разположение на адреса на управление на Кръга и да се предоставят на всеки член при поискване.

Кворум

Чл.30. (1)  Заседанието на Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички негови членове. При липса на кворум същото се провежда с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и се счита за редовно независимо от броя на явилите се членове.

(2)  Кворумът се установява от председателстващия събранието по списък, в който са отразени имената на всички членове на Общото събрание. Всички присъстващи членове, респективно техните упълномощени представители, се подписват в този списък, след което той се заверява от председателстващия и протоколчика на заседанието и се прилага към протокола за него.

Гласуване

Чл.31.  При гласуване всеки член на Кръга има право на един глас.

Конфликт на интереси

Чл.32.  Член на Кръга няма право на глас при решаване на въпроси, отнасящи се до:

1.  него, негов съпруг или роднина по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, както и по сватовство – до втора степен;

2.  юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

Решения на Общото събрание

Чл.33. (1)  Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от повече от половината от присъстващите.

(2)  При вземане на решения за прием, изключване или отпадане на членове на Кръга Общото събрание взема решения с мнозинство от минимум две трети от общия брой на своите членове.

Чл.34.  Общото събрание не може да взема решения по въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред на заседанието.

Протоколи на Общото събрание

Чл.35. (1)  За всяко заседание на Общото събрание се води протокол, който се заверява от председателстващия събранието и от секретаря (протоколчика), които отговарят за верността на съдържанието му.

(2)  Протоколът, с прикрепен към него списък на присъстващите и писмените материали по свикването и провеждането на Общото събрание, се завеждат в нарочна книга.

(3)  Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да следи за точното отразяване в протокола на заседанието и взетите на него решения.

Контрол на Общото събрание

Чл.36.  Всеки член на Кръга, Управителният съвет и Прокурорът могат да сезират съда по регистрацията на Кръг “Нова Магнаура”, за да се произнесе относно законосъобразността на решение на Общото събрание, както и по съответствието му с тази Конституция. Това следва да стане в едномесечен срок от узнаването на посоченото решение, но не по-късно от една година от датата на приемането му.

Управителен съвет

Чл.37.  Управителният съвет е висш орган за оперативно управление на Кръг “Нова Магнаура”.

Чл.38.  Броят на членовете на Управителния съвет се определя със специално решение на Учредителното събрание, а впоследствие може да бъде променян с решение на Общото събрание. Учредителното, респективно Общото, събрание избират членовете на Управителния съвет, след което – измежду тях Председателя на Управителния съвет. На първото си заседание Управителният съвет избира измежду своите членове Заместник-председател и Главен финасист.

Чл.39.  Управителният съвет се избира за срок от пет години, като неговите членове могат да бъдат преизбирани неограничен брой пъти.

Чл.40.  Управителният съвет:

1.  изработва проекто-програма за дейностите на Кръга и проекто-бюджет, които представя на Общото събрание за одобрение;

2.  определя реда и организира изпълнението на приетата от Общото събрание програма и бюджет;

3.  подготвя и внася за обсъждане и утвърждаване от Общото събрание ежегоден доклад за дейностите на Кръга и предоставя същия на Централния регистър при Министерството на правосъдието;

4.  утвърждава Председателя на Експертния съвет по предложение на Председателя на Управителния съвет;

5.  определя адреса на Кръга;

6.  приема правила за работата си;

7.  при ликвидация на Кръга извършва дейностите по същата при стриктно съблюдаване на разпоредбите на ЗЮЛНЦ;

8.  взема решения по всички други въпроси, с изключение на тези, които са от компетенциите на Общото събрание на Кръга.

Чл.41.  Заседанията на Управителния съвет се свикват от Председателя по негова инициатива, но не по-рядко от веднъж месечно, както и в случаите на писмено заявено желание от страна на всеки един от членовете му. Заседанието се свиква с едноседмично писмено предизвестие и с оповестен дневен ред. Ако Председателят не свика Управителния съвет в седмодневен срок от писменото поискване от член на Управителния съвет, заседанието на съвета се провежда и при наличие на кворум се счита за законно. Управителният съвет заседава най-много веднъж седмично.

Чл.42. (1)  Заседанието на Управителния съвет е редовно, ако на него присъстват повече от половината му членове.

(2)  На заседанията на Управителния съвет се води протокол.

(3)  Редовно решение на Управителния съвет може да бъде взето и без да се провежда заседание, ако протоколът за него бъде подписан без забележки и възражения от всички негови членове. Също така, за присъстващ се счита всеки член на съвета, с който има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяване на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. В такъв случай гласуването на този член на съвета се удостоверява в протокола от Председателя на съвета.

Чл.43.  Заседанията на Управителния съвет се водят от Председателя му, а в негово отсъствие – от неговия заместник. Заседанията могат да се водят и от изрично посочен от Председателя член на съвета.

Решения на Управителния съвет

Чл.44.  Управителният съвет взема решения с мнозинство от присъстващите, а в случаите на член 31, точки 3 и 6, както и на член 14, алинея 2 от ЗЮЛНЦ – с мнозинство от списъчния му състав.

Контрол на Управителния съвет

Чл.45.  Всеки заинтересован член на Кръга може да оспори пред Общото събрание решение на Управителния съвет, което е взето в противоречие със закона, Конституцията на Кръга или предходно решение на Общото събрание. Това следва да бъде направено в едномесечен срок от узнаването, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

Чл.46.  Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за действията или бездействието си, вследствие на които са увредени интересите, в това число и имуществените интереси, на Кръга.

Председател на Управителния съвет

Чл.47.  Общото събрание избира измежду състава на Управителния съвет негов Председател.

Чл.48.  Председателят на Кръг “Нова Магнаура”:

1.  представлява организацията пред всички юридически и физически лица и държавни органи;

2.  организира, ръководи и отговаря за цялостната дейност на Кръга.

Чл.49.  Председателят се избира за срок от пет години.

Чл.50. (1)  В своята дейност Председателят се подпомага от Заместник-председател и Главен финансист.

(2)  Заместник-председателят на Кръга може да представлява Председателя само в изрично определени от него случаи след надлежно упълномощаване.

(3)  Мандатът на лицата по алинея 1 се прекратява едновременно с прекратяването на мандата на Председателя, респективно – на Управителния съвет.

Експертен съвет

Чл.51.  Експертният съвет представлява спомагателен консултативен орган към Управителния съвет.

Чл.52.  Експертният съвет включва в състава си специалисти от различни области на науката и техниката, образованието, политиката, вероизповеданията, изкуството, търговията, правораздаването, медиите, както и от други области на публичната дейност, които попадат в сферата на активност на Кръг “Нова Магнаура”.

Чл.53.  Експертният съвет:

1.  избира измежду членовете си свой Председател, подлежащ на утвърждаване от Управителния съвет;

2.  изработва и предлага на Управителния съвет становища по всички въпроси, които засягат пряко дейността на Кръга;

3.  формира свои комисии за работа по конкретни направления или конкретен кръг проблеми.

Имущество на Кръга

Чл.54.  Имуществото на Кръг “Нова Магнаура” се състои от правото на собственост и други вещни права върху движимо и недвижимо имущество, вземания и други права, регламентирани от закона.

Източници на средства

Чл.55.  Източници на средства на Кръга са имуществените вноски на членовете, стопанската дейност, предвидена в настоящата Конституция, дарения от физически и юридически български и чуждестранни лица, както и от спонсорство.

Имуществени вноски на членовете

Чл.56.  Имуществените вноски на членовете се определят по вид и размер от Общото събрание, което посочва с решението си и начина на внасянето им.

Чл.57.  Всички членове на Кръга дължат еднократен встъпителен членски внос и ежемесечнни членски вноски. Размерът им се определя с решение на Общото събрание, освен ако последното не предостави с решение това си право на Управителния съвет.

Чл.58.  При приключване на годишния баланс със загуба Общото събрание може да вземе решение за допълнителни вноски от членовете на Кръга за покриване на загубите. Това решение се взема с квалифицирано мнозинство от минимум две трети от присъстващите.

Стопанска дейност

Чл.59. (1)  Кръг “Нова Магнаура” може да извършва стопанска дейност, незабранена от законите на страната и подпомагаща единствено постигането на неговите цели.

(2)  Извършването на стопанската дейност по алинея 1 се подчинява на условията и реда, определени със законите, които я регулират.

(3)  Кръгът не разпределя печалба.

Разходване на имущество

Чл.60. (1)  Кръгът може безвъзмездно да разходва имущество и с това да осъществява единствено дейност, насочена за реализиране на целите, определени по реда на тази Конституция и ЗЮЛНЦ.

(2)  За безвъзмездно разходване на имущество на Кръга в полза на лицата по член 41, алинея 3 от ЗЮЛНЦ Общото събрание взема мотивирано решение с квалифицирано мнозинство от минимум две трети от всички негови членове.

(3)  Кръгът подбира лицата и начина на тяхното подпомагане в зависимост от целите и финансовите си възможности съгласно обявения ред и правилата за осъществяване на дейността си. Информацията за реда, по който се извършва подборът, е общодостъпна и се вписва в Централния регистър.

(4)  Кръгът не може да сключва сделки с лицата по член 41 от ЗЮЛНЦ, както и с юридически лица, в които посочените лица са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения, освен ако сделките не са в очевидна полза на Кръга или са сключени при общи, публично обявени, условия.

Ежегоден контрол

Чл.61. (1)  В срок до края на месец март всяка година Управителният съвет съставя годишен счетоводен отчет и го представя за заверка от страна на лицензиран експерт-счетоводител, определен от Общото събрание.

(2)  В срока от предходната алинея Управителният съвет изготвя доклад за дейността на Кръга със съдържание, съответстващо на изикванията на член 40, алинея 2 от ЗЮЛНЦ.

(3)  В срок до края на месец май всяка година Управителният съвет заявява за вписване в Централния регистър заверен годишен счетоводен отчет, доклада си по предходната алинея и другите предвидени в член 46, алинея 2 от ЗЮЛНЦ документи.

Книги на Кръга

Чл.62.  Общото събрание, Управителният съвет и Експертният съвет на Кръга водят книги за протоколите от всички проведени заседания. Председателстващите заседанията и лицата, изготвили протоколите ги удостоверяват с подписите си и отговарят за верността и пълнотата на съдържанието им.

Преобразуване

Чл.63.  Кръг “Нова Магнаура” не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.

Прекратяване

Чл.64.  Кръгът се прекратява:

1.  по решение на Общото събрание;

2.  по решение на Окръжния съд по седалището на Кръга в случаите на член 13, алинея 1, точка 3 от ЗЮЛНЦ.

Ликвидация

Чл.65. (1)  При прекратяване на Кръга се извършва ликвидация, за която се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

(2)  Ликвидацията се извършва от Управителния съвет, а в случаите на член 13, алинея 4 и член 14, алинея 3 от ЗЮЛНЦ ликвидаторът се определя от Окръжния съд по седалището на Кръга.

(3)  Ликвидаторът е длъжен да удовлетвори кредиторите на Кръга от наличните парични средства, а ако това е невъзможно – чрез осребряване първо на движимото и едва след това на недвижимото имущество на Кръга. Той няма право по какъвто и да е начин да прехвърля имущество на лицата по член 43, алинея 2 от ЗЮЛНЦ.

Имущество след ликвидацията

Чл.66.  Имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите, се предоставя по решение на съда на юридическо лице с нестопанска цел, определено да извършва дейност в обществена полза със същата или близка до тази на Кръг “Нова Магнаура” нестопанска цел. Ако имуществото не бъде предоставено по този ред, то се предава на общината по седалището на прекратения Кръг.

Преходни и заключителни разпоредби

§1.  Тази Конституция (Устав) е приета на Учредително събрание за създаване на сдружение с нестопанска цел в обществена полза “Кръг ‘Нова Магнаура’”, проведено на 19 Януари, 2003 година в град Пловдив.

§2.  Списъкът на учредителите, подписали Конституциятаq се счита за неразделна част от тази Конституция.

§3.  За неуредените в тази Конституция случаи, както и относно тълкуването и прилагането на нейните разпоредби се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. В случай, че някои разпоредби на тази Конституция противоречат на закона, те се заместват по право от неговите повелителни правила.