Първа публикация: 21-09-2003

Последна редакция: 27-01-2015

ПРИЗОВЕ

"ЛАВРОВ ВЕНЕЦ" И "ПОЗОРЕН СТЪЛБ"

Мотиви

Времето, в което живеем, все повече се превръща във време на промените – промени ежедневни, промени ежечасни, промени дори ежеминутни. Животът наподобява кинолента, която някакъв веселяк върти безгрижно с неизменно растяща скорост. Понякога не можем да познаем дори себе си.

Когато в началото на ХХ век Пиер де Кубертан предлага олимпийското мото:

Citius, altius, fortius (По-бързо, по-високо, по-силно),

той вероятно не е забелязал, че дори по онова време трите латински думи отдавна са били вече вплетени във всички проявления на човешката житейска стихия.

Може би той не е забелязал и това, че някой ден и citius, и altius, и fortius ще станат буквално трудно поносими. Днес повечето хора не издържат на постоянно ускоряващия се живот. Чувстват, че той ги изхабява преждевременно. Или ги принуждава да бъдат повърхностни. Пред подобен предусетен нерадостен шанс мнозина се отдават на минималистично вегетиране – усърдно и неизменно упражняват два глагола: "паса" (най-добре, в стадо) и "мисля позитивно" (най-вече, за пашата). Останалите – една чувствително по-малобройна част – внимателно наблюдават позитивно мислещите пасящи и полагат сериозни грижи никой да не ги отклонява от тяхното занимание. Всъщност, тези наблюдатели (които само външно изглеждат наблюдатели) спазват апокрифно разпространяваната древна максима:

“Не разсейвате стадото, докато то пасе!”

Моделът Citius, altius, fortius е майка на модела "Recentissimus" ("Най-новото"). А той – без някакви големи усилия става майка на събития-еднодневки, лица-еднодневки, контакти-еднодневки, чувства-еднодневки, приятелства-еднодневки, спомени-еднодневки...

Някои хора се опитват да се противопоставят на все по-ураганното нашествие на еднодневките. Например, прилагат техники за производство на звезди звезди измежду човеците. За известно време те трябва да изглеждат (и изглеждат) като вечни обществени идоли. Понякога и науката помага в тези начинания. Но идолът за едного е анти-идол за другиго. Така, обществото – особено когато е успяло да отгледа малко повече свободни хора – често се оказва раздвоено в преценките си: едни възхваляват с най-пламенни слова отявлени измамници, докато други се опитват да правят инвентаризация на измамите им, едни обличат интелектуални скопци в мантиите на мъдреци, докато други посягат да повдигнат тук-там хермелиновите наметала, за да извадят на показ целия фалш на нагиздената голота.

Онова, което при такава даденост се оказва възможно (и вероятно – полезно), е: да се правят снимки на общественото мнение. Кадър след кадър, година след година. Това е незавидно занимание: все някой ще се окаже извън снимката, все за някого подредбата по ранг ще бъде несправедлива. Но... колкото и всяка подобна класация да е несъвършена по дефиниция, колкото и да е белязана с всякакви предварителни съмнения, все някакъв процент нейна полза може да бъде откроен и защитен.

Опасения & препоръки

Винаги съществува възможност нечие име да бъде лансирано – било за "Лавров венец", било за "Позорен стълб" – поради мотиви, имащи подчертано локално значение или дори чисто лични подбуди. Би било възхитително, ако подобни импулси бъдат своевременно потиснати, за да бъде отредено място на онзи панорамен поглед, който би извадил на повърхността както хора, които са оценявани като обществено значими измамници, така и не по-малко обществено значимите техни изобличители. В този смисъл, следва да се има предвид, че всеки опит да се участва максимално обективно в настоящия сондаж на практика е свързан със сериозно мисловно усилие. Това може лесно да се долови, ако всеки направи опит да предложи по повече от едно име за двете ранг-листи. Веднага би се открило, че подобно намерение би поставило въпроса за тяхната подредба по отделните ранг-позиции – нещо, което би превърнало решаването на такава задача в далеч не най-лесно занимание.

Винаги съществува опасност някой да се почувства засегнат, ако бъде обявен за "народен заблудител" – нещо равнозначно на стародавното народен изедник или народен душманин. Винаги съществува и обратната опасност: ако някой бъде издигнат в ранг на "борец срещу заблудите", той да се възнесе в собствените си очи и да се подреди до плеядата ни народни будители. Тези страсти също следва да бъдат потискани.

Винаги съществува и една появяваща се на минутата задръжка у повечето хора, колчем те бъдат поканени да съобщят открито своята преценка за други хора. Гамата от страхове, свързани с всякакви евентуални последващи неприятности, се превръща в най-смразяващия аргумент, който анулира всеки изначален порив за споделяне на подобно мнение. В такива случаи хората обичат да изговарят мислите си, но... ако това бъде направено "на четири очи", "под сурдинка", "само за сведение" на отсрещния... Твърде тъжно е, че именно този модел е отдавна приет за нормален. И за морален. В случая, и той трябва да бъде усмиряван.

Безусловно, много организации и медии осъществяват и огласяват достатъчно често всевъзможни сондажи, показващи общественото мнение по адрес на определен кръг публични личности. Най-често те се оказват политици респективно, лица, наричащи сами себе си "политици". Встрани от светлината на подобни прожектори обаче остават големи други социални групи, които далеч не са по-малко населени с първокласни майстори на заблуждението. Например, показателен е фактът, че през последните десетилетия никой не се е осмелил да проведе проучване за обществения рейтинг на самите социолози – рейтинг, който да улови социалните нагласи по отношение на професионалните разпространители на неистини. Никой не е и поискал публично да се осъществи такъв сондаж. Представителите на "четвъртата власт" разнищват с нескрито удоволствие всякакви други класации, но не си и помислят да организират нещо подобно за самите себе си. Не се забелязват такива щения и от страна на банкери или бизнесмени, хора на изкуството или университетски преподаватели, съдии или полицаи. Защо ли?

А иначе – цялата история на човечеството може да бъде видяна като низ от заблуждения. Едни ги плетат. Други ги разплитат. (Или поне се опитват да правят това.)

И в тези надигравания (за да бъде употребен един по-деликатен израз) вероятно би било полезно да оставяме по някоя и друга следа за отношението ни към социално значимите мошеничества, за да бъдем полезни на онези, които идват след нас. А те – ако решат да ни съдят – да могат да ни съдят според собствените ни отсъждания.

СТАТУТ

ЗА

ПРИСЪЖДАНЕ НА

ПРИЗОВЕТЕ "ЛАВРОВ ВЕНЕЦ" И "ПОЗОРЕН СТЪЛБ" НА

КРЪГ "НОВА МАГНАУРА"

Общи положения

  Чл. 1. Този Статут урежда най-важните положения, свързани с присъждането на призовете "Лавров венец" и "Позорен стълб" на Кръг “Нова Магнаура”.

  Чл. 2. (1) Призовете "Лавров венец" се присъждат за заслуги по разкриването на заблуждения.

(2) Призовете "Позорен стълб" се присъждат за "заслуги" по въвеждането в заблуждения.

  Чл. 3. (1) Всеки носител на приза "Лавров венец" или "Позорен стълб" получава званието "Кавалер на Лавровия венец 'Нова Магнаура'", респективно "Клиент на Позорния стълб 'Нова Магнаура'".

(2) Званията по предходната алинея са пожизнени.

Номинация и журиране

  Чл. 5. Присъждането на призовете "Лавров венец" и "Позорен стълб" на Кръга “Нова Магнаура” е ежегодно.

  Чл. 6. (1) Процедурата по присъждане на призовете по чл. 5 преминава през два етапа: номинация и журиране.

(2) Номинацията представлява процедура на натрупване и обобщаване на предложения за присъждане на призовете, обект на настоящия Статут.

(3) Журирането представлява процедура за определяне на конкретните лица, бъдещи носители на призовете, обект на настоящия Статут.

(4) Номинациите за призовете "Лавров венец" и "Позорен стълб" следва да се отнасят до лица, живели и/или живеещи и понастоящем в България във времето след средата на ХХ век.

  Чл. 7. (1) Номинацията се осъществява чрез:

1. попълване на анкетна бланка по образец от страна на всеки пожелал да се включи в процедурата;

2. обобщаване на натрупаните резултати от анкетното проучване.

(2) В процедурата по номиниране могат да участват само лица, които са се легитимирали.

(3) Журирането се осъществява от експерти на Кръга въз основа на:

1. получените резултати в рамките на номинацията;

2. система от критерии и процедура на журиране.

(4) Алгоритъмът, по който се осъществява журирането, включва:

1. изчисляване на рангово ниво за всяко номинирано лице по формулата:

R = 0,7 * N + 0,3 * E,

където R = "рангово ниво", N = "точки от номинацията", а E = "експертна оценка";

2. поименно определяне на носителите на призовете за всяка степен.

(5) Организирането на всички дейности по номинациите и журирането се осъществява от специална комисия на Кръга.

  Чл. 8. (1) (Изменена, януари 2015 г.) Призовете "Лавров венец" и "Позорен стълб" имат 15 степени. (Предишна: Призовете "Лавров венец" имат 14 степени, а Призовете "Позорен стълб" 13 степени.)

(2) Най-ниската степен и при двата приза е І степен.

  Чл. 9. (1) Едно и също лице може да бъде удостоявано и с двата вида призове.

(2) Прилагането на предходната алинея може да се осъществи и в рамките на процедурата от една и съща година.

(3) Едно и също лице може да бъде номинирано за един и същ или различен приз и в повече от една кампания.

(4) Не се допуска каквото и да било абсолютно или частично взаимно анулиране на присъдени на едно и също лице призове "Лавров венец" и "Позорен стълб".

(5) Членовете на Кръга не се ползват с какъвто и да било приоритет по отношение на номинациите и журирането при призовете "Лавров венец", нито с какъвто и да било имунитет по отношение на същите процедури при призовете "Позорен стълб".

Чл. 10. (1) Имената на номинираните лица се огласяват периодично.

(2) Не се допуска никакво предварително публично оповестяване на данни, отнасящи се до текущото натрупване на номинационни точки за отделните номинирани лица.

(3) Приемът на номинации, изпратени по електронен път, се прекратява в 24:00 часа на 31-ви декември от текущата година, а за номинации, изпратени с традиционна поща в 24:00 часа на 7-ми януари от следващата година.

(4) Не по-късно от 1 месец преди провеждането на ежегодното журиране, лицата, чиито имена са попаднали сред номинираните за призовете в двете категории, получават лично уведомление за това.

Обявяване на призовете

Чл. 11. (1) Обявяването на носителите на двата вида призове за отделните степени става на 14-ти февруари със специална публикация в сайта "Нова Магнаура".

(2) Всеки носител на приз получава диплом за кавалерското си, респективно клиентското си, звание.

(3) Всеки носител на приза "Лавров венец" получава и парична награда в евро, равна по стойност на съответната степен.

(4) На всеки носител на приз "Позорен стълб" се определя и парична санкция в евро, равна по стойност на съответната степен.

(5) В случаите, когато носителят на приз "Позорен стълб" не внесе стойността на наложената му санкция, Кръгът организира публична акция по събирането на доброволни пожертвования за погасяване на съответната сума.

(6) Когато носител на един от двата приза е починал, дипломът и паричната награда за приз "Лавров венец" се връчват на неговите наследници – при положение, че те са известни; за приз "Позорен стълб" се прилагат предписанията на алинея 5.

Чл. 12. (1) Всеки удостоен с приза "Лавров венец" има право на публично обръщение, а всеки удостоен с приза "Позорен стълб" има право на публична защита, включваща и самозащита.

(2) Текстовете на актовете по алинея 1 задължително се публикуват в сайта "Нова Магнаура".

(3) В публикациите по предходната алинея може да се осъществи редакционна намеса само там, където евентуално авторът е използвал непристоен език.

Преходна разпоредба

     § 1. Процедури за присъждане на призовете "Лавров венец" и "Позорен стълб" могат да не се осъществяват, докато идеята за тях не придобие достатъчна популярност. По същата причина могат да не се изпълняват и предписанията на: чл. 10, ал. 4 и чл. 11, ал.ал. 2–6.

БЛАНКА

ЗА

УЧАСТИЕ В НОМИНАЦИИТЕ ЗА ПРИЗОВЕТЕ

"ПОЗОРЕН СТЪЛБ"

НА КРЪГ "НОВА МАГНАУРА"

За да участвате в предложенията за номинации, попълнете и изпратете специалната бланка по един от двата начина:

  • чрез електронния формуляр по-долу, или

  • чрез обикновената поща на адреса на Кръга.

Забележка 1. В тази бланка всички информационни полета са задължителни. (Това е показано с традиционната за подобни случаи звездичка при съответната позиция.)

Забележка 2. След успешно изпращане на попълнената анкетна бланка, връщането към празния електронен формуляр става чрез повторен избор на рубриката “Лавров венец” от “Главно меню” (на екрана, бутона долу вдясно).

Забележка 3. Евентуалното включване в процедурата за номинации по втория начин изисква: 1. маркиране на цялото съдържание на електронния формуляр, 2. копиране (примерно, в MS Word), 3. променяне на светлите цветове на текстовете с по-тъмни (с цел по-ясна четимост), 4. разпечатване на бланката, 5. попълване и 6. изпращане по пощата.

I. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НОМИНАЦИЯ

 

1*. Име:    * Фамилия:


2*. Степен (от 1 до 13):


3*. Данни за предложеното лице (в това число: адрес, телефон и други координати):


4*. Мотиви за предложението:

 

II. ПЕРСОНАЛНИ ДАННИ ЗА ЗАЯВИТЕЛЯ

1*. Име:   * Фамилия:


2*. Възраст (в навършени години):


3*. Пол:


4*. Степен на завършено образование: основно,  средно,  висше.


5*. Населено място:     Държава:


6*. Email: