Първа публикация: 21-09-2003

Последна редакция: 09-01-2013

NOTA BENE

Генерално предупреждение

По всяка вероятност, немалко хора ще се почувстват засегнати от дейността на Кръг "Нова Магнаура". Мнозина ще я определят като разрушителна. И поради това ще доловят опасност за своите лични или групови интереси.

В дните занапред активността на Кръга ще се осъществява върху все по-широк периметър. Със сигурност, това ще увеличи у някои хора и усещането за опасност. Ще се увеличат и ответните гневни реакции. Те ще бъдат надлежно колекционирани и систематизирани. Засега предварително са запазени места за три вида:

1. квалификация на дейността ни като поведение на хора с комплекси (породени от непостигнати въжделения);

2. квалификация на дейността ни като поведение на група мизантропи (които търсят да открият във всяка човешка дейност единствено някаква най-черна и отблъскваща страна);

3. мълчание с което някои считат, че показват извисеност и недосегаемост (поза, която те вероятно не подозират, че лесно се разпознава като удобен параван и за скриване на всякаква проба нечиста съвест).

(Попътен въпрос в скоби. Дали "нечистата съвест" е съвест?)

По всяка вероятност, някои хора ще се почувстват удовлетворени от дейността на Кръг "Нова Магнаура". Ще има такива, които ще я определят като полезна. И поради това ще доловят опора за своите лични или групови интереси. А (може би) и за нещо по-важно за морала си.

Би било вълнуващо, ако в дните занапред, когато активността на Кръга ще се осъществява върху все по-широк периметър, се получи така, че броят на тези хора се увеличи. Може би те също ще споделят реакциите си. Отсега могат да бъдат сигурни, че позициите им ще бъдат надлежно колекционирани и систематизирани. (Без към днешна дата да са запазени някакви предварителни места.)

Основания за формирането на областите на активност

Предложените области на активност могат да предизвикат възражения. Ето едно: "След като има област, обозначена като наука, то следва ли да се мисли, че, примерно, правораздаването или образованието ще бъдат разглеждани като дистанцирани от науката?"

От една възможно най-широка представа (но и претенция!) за научност би могло да се приеме, че всичко е наука. Че тя просто е навсякъде. Не са малко обаче хората по света, които поставят по-строг филтър пред входа на научните селения. Например, идеолозите на "Виенския кръг" обявяват традиционната метафизика за не-наука. На протежение на десетилетия организаторите на Световните конгреси по "Философия, логика и методология на науката" дори и не помислят да формират (примерно) секции по изкуствознание или богословие. Един достатъчно дипломатично изказан мотив подсказва, че между нивото на развитост на подобни области и другите, които безпрекословно се приемат за територия на науката, съществува определена несъразмерност.

Такова отношение може да се изтълкува като оскърбително. От друга страна, то би могло да бъде и стимулиращо. (За тези, които приемат хладнокръвно основанията му.)

Обособяването тук на определен кръг области, отделени от тази на науката, оправдава своя смисъл единствено с идеята да се осигури една по-директна навигация още в началното ниво на тематично разпределение. В същото време границите между тях са размити. И това е напълно естествено. Така стоят нещата и при много други опити за систематика. Ето защо, и в настоящия случай една или друга публикация би могла да бъде разположена в няколко области едновременно. Подходът в такива ситуации се свежда до оценяването на определен аспект в идентификацията като по-силно изявен. Доколкото обаче всяка подобна преценка би могла да бъде оспорвана, то на потенциално предполагаемите места са поставени съответни препратки.

Технически пояснения

Когато количеството материали, които са публикувани в една област, нарасне, ще бъдат формирани съответни под-области. По всяка вероятност, с времето техният брой ще се увеличава, като това най-вероятно ще води до стесняване на съответния тематичен обхват.

След като една или друга област бъде избрана, в лявата част на всяка новопоявяваща се страница се отваря съответно навигационно меню. С него може да се прави избор на произволна публикация от произволно ниво във вътрешното структуриране на съответната област. В същото време, менюто за навигация между областите на активност ще бъде непрекъснато достъпно в горната част на екрана, като за известна допълнителна ориентация текущо активната област ще е обозначена с по-светъл цвят.

Всеки, посетил областите на активност на Кръга, следва да има допълнително предвид следните обстоятелства:

1.

Публикациите в този УЕБ-сайт, независимо от своя характер, жанр или изразни средства, получават своя NMSPN-сигнатура  (New Magnaura System of Publication Numbering). Освен всичко друго, тя следва да осигурява една по-лесна сравнителна ориентация по определен клас характеристики.

2.

Всяка публикация, с изключение на онези, които имат служебен характер, ще бъде на разположение в режим на директен достъп не по-малко от 3 месеца. Този срок може да бъде удължаван, ако проявяваният към нея интерес не е спаднал под определен минимум. След изваждането и от режим на директен достъп тя ще се разполага в ©-регистъра на Кръга.

Обозначения, дефиниции, аксиоми и първи теореми

на Кръг "Нова Магнаура"

Предупреждение. Изредените надолу твърдения могат да се сторят трудни за възприемане не толкова в съдържателно, колкото във формално отношение. С известна настойчивост, усещането за непроходимост се разсейва.

В своята активност членовете на Кръг “Нова Магнаура изхождат от следните основни положения:

  1. Дефинициите, които хората създават и използват, имат условен характер. Независимо от това, във всеки отделен случай трябва да се търси тяхното предпоставяне.

  2. Под истина се предлага да се разбира съдържанието на всяко претендиращо за валидност твърдение, въз основа на което се формират сбъдващи се прогнози.

  3. Под знание се предлага да се разбира всяко състояние на владеене на организирани в система истини.

  4. Под вяра се предлага да се разбира всеки психически акт, с който се приемат за истинни твърдения, които нямат необходимите доказателства.

      Забележка 1. В определени случаи "вярата" не е изолирана проява на психиката, а трайно нейно състояние.

      Забележка 2. Често проявяваща се важна съпътстваща характеристика на "вярата" представлява непоклатимата сигурност, че тя (вярата) предоставя на своя собственик "истина" и дори "знание", нещо което предизвиква удовлетворение. По това "вярата" се отличава от "аксиомата" или "постулата", но се родее (в някои случаи до степен на синонимия) с "предразсъдъка".

      Наложителен извод. По необходимост, "вярата" се явява синоним на "незнанието".

  5. Под критическо мислене се предлага да се разбира всяко изследване на основанията на едно твърдение.

  6. Със символа k" ("Total knowledge”) се обозначава "цялото знание на някакво човешко общество".

  7. Символът "Pk" (P-knowledge”) обозначава понятието “дял от Tk, който е във владение на един или друг отделен човек”.

  8. Символът "Δk" (Δ-knowledge”) обозначава понятието “разлика между две Pk-стойности”.

  9. Символът Δk" (“Sum(Σ) of Δ-knowledge”) обозначава понятието “сума на всички Δk, които могат да се формират (или са се формирали) в едно човешко общество”.

10. Символът "Dk" ("Distribution of knowledge”) обозначава понятието “разпределение на Tk под формата на отделни Pk".

11. Символът Рk" (“Sum(Σ) of Р-knowledge”) обозначава понятието “сума на всички Pk, които могат да се формират (или са формирани) в едно човешко общество”.

12. Символът "ΣРk мах" обозначава такава гранична стойност на ΣРk, която би могла да се свързва с хипотетична ситуация на владеене на Tk от всеки отделен жив човек.

13. Символът k" ("Equal knowledge”) обозначава понятието “сектори от еднакво знание в две или повече Pk".

14. Знанието притежава уникално качество, по силата на което може да се разпределя между произволно количество хора, без да се намалява количествено (респективно, без да се изчерпва). Поради това, всеки акт на разпределение на знанието представлява едновременно и акт на неговото тиражиране.

15. Когато Δk е равно на нула, Dk се нарича "равномерно разпределение".

16. Никакъв информационен обмен не е възможен при Δk = 0. Твърдението е вярно без оглед на конкретните стойности, от които е получена нулевата стойност на Δk. Състоянието Δk = 0 може да бъде наричано с най-различни емоционално обагрени имена, например: “духовна смърт на човечеството”.

17. Съвременният свят се характеризира с високи стойности на Δk.

18. Знанието може да бъде инструмент както за позитивно, така и за негативно въздействие на един човек върху друг човек.

19. Всеки човек, който притежава някакво знание, може да се изкуши да го използва във вреда на някой друг човек.

20. Изкушението да се причинява вреда с помощта на знанието е толкова по-голямо, колкото е по-голямо Δk. Независимо от своята величина, въпросното изкушение може да се потиска волево.

21. Всеки човек, който притежава някакво знание, може да реши да го предаде на някой друг човек, който го няма.

22. Вземането на решение да се предаде знание е толкова по-малко вероятно, колкото е по-голямо Δk. Изпълнението на подобно решение може да се провокира волево. В същото време, в редица случаи, колкото е по-голямо Δk, толкова е по-малка обективната възможност за предаване на определено знание.

23. Символът Δk→P (Δ-knowledge used in Positive Direction”) означава “разлика между знанието на двама души, използвана от човека с повече знаниe в полза на човека с по-малко знаниe”. Символът Δk→N (Δ-knowledge used in Negative Direction”) означава “разлика между знанието на двама души, използвана от човека с повече знания във вреда на човека с по-малко знания”.

24. Знанието е инструмент, с който всеки човек може да се предпазва срещу евентуално злонамерено насочено към него самия чуждо знание.

25. С изключение на всеки граничен случай на Δk = 0, във всички останали случаи, колкото са по-високи стойностите на ΣРk, толкова по-голяма е вероятността светът, в който живеят едни или други хора, да е по-добър.

26. Доколкото при усвояването на непрекъснато произвежданото ново знание, обществото показва инертност, непълноценност, а в някои случаи и обективна невъзможност, то в обозримото бъдеще не съществува опасност една активност по посока на увеличаване на Еk, съчетано с увеличаване на ΣРk, да изпревари като темп ръста в увеличаването на Tk, вследствие на което да доведе до Δk = 0 с всички произтичащи от това негативни последици.

27. Всяко изследване на факти или идеи от страна на Кръг "Нова Магнаура" се придружава и от тяхната оценка в аспекта: негативност – позитивност.

28. Символът N/PS” (“Negative/PositiveSkale”) означава “негативно-позитивна скала”. Пространствено ориентирана, най-лявата и стойност е 100% негативност, а най-дясната – 100% позитивност.

29. В случаите, когато интелектуалните сили на членовете на Кръга позволяват това, N/PS-оценката може да бъде придружена и от предложения за стъпки, обезпечаващи придвижване по посока към полюса на позитивността.

Покана за участие в сондажи

Всеки, който се е озовал в този сайт и на тази страница, следва да се чувства поканен да посети област "Сондажи" и да отговори на поставените в двата първи сондажа въпроси. Проучването, което се преследва с тях, има важно стартово значение за насоките, в които ще се разгърне последващата активност на Кръга.

В същото време, всеки е поканен да вземе участие и в процедурите по номинации за призовете "Лавров венец" и "Позорен стълб", както и в другите сондажи на Кръга.