Първа публикация: 21-09-2003

Последна редакция: 27-07-2014

ПОКАНА ЗА ТАНЦ

Кръг "Нова Магнаура" планира да разгърне дейността си и чрез система от тематични проекти, обединени от основната цел, на която е подчинено неговото създаване:

предпазване на хората от заблуждения,

респективно нейното по-деликатно дефиниране като:

опити за разкриване на човешките заблуди.

Всяка такава широкообхватна цел може да се осъществи чрез действия в твърде голям клас направления. В същото време, всяко заблуждение е повече или по-малко свързано със способността на личността да мисли критически. Поради тази причина е напълно възможно всички бъдещи проекти, които Кръгът ще осъществи, да се окажат елементи от един голям проект-мозайка, озаглавен "Култивиране на критическо мислене".

В България съществуват нормативни документи, вменяващи пред преподавателските гилдии от различните сфери и нива на образователната система съответни изисквания именно по посока на въпросната култивационна дейност. Подобни изисквания съществуват и в редица други страни.

Един поглед върху степента на реализация на тези изисквания обаче показва, че резултатите са по-скоро символични. Това не е само българска констатация.

Предпоставянето на идеята за някакъв мега-проект с насоченост към култивирането на критическо мислене (на първо време сред младите хора) е продиктувано от желанието на членовете на Кръга да споделят опит и да обединят усилия с други организации или отделни физически лица, които си поставят подобни цели. С това се лансира убедеността, че всеки следващ проект, независимо от своята по-тясно специална насоченост, ще е съдържателно свързан с това централно начинание. Лансира се също и убедеността в това, че немалка част от темите, по които ще се разгърне разработването на бъдещи проекти, ще се определи и от обобщенията на резултатите от първите анкетни сондажи.

Във връзка с това, към всеки, който е попаднал в този сайт и в частност на тази страница, се отправя

молба

да посети област "Сондажи" и да отговори на въпросите, поставени в двата първи сондажа. Към тази молба се прибавя и молбата да се разгледат основните положения на проекта "Култивиране на критическо мислене". Имащите интереси в тази област, следва да се чувстват поканени да споделят идеи и оценки за него, както и евентуално желание за партньорство при осъществяването му.