Първа публикация: 05-09-2004

Последна редакция: 26-07-2008

 

Този ©-регистър съдържа данни за всички публикации, осъществени в сайта на

Кръг "Нова Магнаура".

Регистърът удостоверява авторското право или собственост и посочва времевия приоритет на всяка публикация

или друг обект на сродно право (например, софтуерен продукт).

ЗАРЕЖДАНЕ НА ©-РЕГИСТЪРА

Реквизити, подлежащи на регистриране

В този регистър се описват следните реквизити:

1. поредност на възникване на правото, установима чрез номера, поставен в най-лявата колона ("№ на времеви приоритет");

2. пълно име на автора (авторите), респективно собственика (собствениците);

3. пълно име на преводача (в случай на превод);

4. заглавие на публикацията, респективно име на обекта на собственост;

5. заглавие (име) на евентуалната серия, част от която е обектът на регистрация;

6. NMSPN-сигнатура (New Magnaura System of Publication Numbering), съдържаща данни за обекта на авторско право или собственост, както следва:

5.1. едноцифров код (0 или 1) за отношение към публикацията: за автор(и) - 0, за собственик(-ци) - 1;

5.2. УДК-код (UDC - Universal Decimal Classification) за областта на човешка активност респективно, жанра), в която се ситуира обектът на регистрация;

5.3. УДК-код за националността на автора или собственика;

5.4. УДК-код за езика, на който е осъществено изложението или придружаващия обекта на регистрация текст;

5.5. числово обозначение на поредността на версията (варианта) на обекта на регистрация;

5.6. числово обозначение на времевия приоритет на обекта на регистрация, съдържащо: дата (гггг мм дд) + момент (чч мм сс), отчетен към GMT+2.

Препоръка. За да можете да преглеждате съдържанието на ©-регистъра при запазване на табличната антетка на данните, постъпете по следния начин:

1. открийте над горната стрелка на десния табличен скрол-бар наличието на малък правоъгълник;

2. щракнете с мишката върху него и провлачете надолу толкова, колкото е необходимо, за да се появи копие на табличната антетка;

3. пробвайте да скролирате през съдържанието на регистъра - така ще забележите, че изведената от Вас антетка остава постоянно в горната част на променящите се таблични данни, с което се подпомага ориентацията Ви сред тях.

Терминологични и процедурни пояснения

§1. "Universal Decimal Classification" ("Универсална десетична класификация") е име на международна система за класифициране на обекти с най-разнообразен характер: библиотечни единици, архивни материали, музейни експонати, складови наличности, както и всякакъв род единици от електронни регистратури.

§2. Всеки автор или собственик има право да използва както своето име, така и някакъв псевдоним. В случай, че е заявено желание за запазване на анонимност, но не е предложено заместващо име, служителите, поддържащи настоящия ©-регистър, поставят служебен заместител от типа: Аноним І, Аноним ІІ и т.н.

§3. Всеки автор носи лична отговорност за евентуално предоставени неверни данни.

ЗАРЕЖДАНЕ НА ©-РЕГИСТЪРА