The first next to
the founders

Veselin Vasilev

Dimiter Gribachev

Zhivko Bratanov

Ivan Velev

Yordana Mandradzhieva

Nikola Lautliev

Peter Kaukov

Stoimen Dobrev

Tezdzhan Mert

Chavdar Marev