Конституция на Кръга

Общи положения

Седалище и адрес

Цели

Предмет на дейност

Определяне на извършваната дейност

Средства за постигане на целите

Срок

Членство

Придобиване на членство

Права и задължения на членовете

Прекратяване на членството в Кръга

Органи на Кръга

Общо събрание

Компетентност на Общото събрание